DIETETYK Online Wrocław

Informacje ogólne

 1. Małgorzata Gajewczyk Akademia Zdrowego Żywienia, z siedzibą przy ul. Poznańska 35a, 53-343 Wrocław, identyfikująca się nr NIP: 8961100066, jest właścicielem serwisu dietetyk24.wroclaw.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu Dietetyk Online. Przyjmowania zleceń oraz sprzedaży dokonuje się w miejscu wykonywania działalności – ul. Poznańska 35a, 53-343 Wrocław.
 2. Przedmiotem działalności Dietetyk Online jest sprzedaż i dostawa pakietów dietetycznych oraz e-book.
 3. Opisy produktów oraz pozostałe treści znajdujące się na stronie
  dietetyk24.wroclaw.pl należą do Dietetyk Online i są objęte ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm.- j.t.).
 4. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie Dietetyk Online zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Dietetyk Online lub pisemnie na adres e-mail: info@akademiazz.pl.
 3. Dietetyk Online zapewnia dostarczenie zamówionych pakietów dietetycznych lub e-book w 24 godziny, chyba, że zostanie z Zamawiającym ustalony inny termin dostawy. Wyjątek stanowią produkty, przy których opisie została zamieszczona informacja o innym terminie realizacji. Zamawiający otrzymuje na email, który podał – ankietę dietetyczną, a po jej uzupełnieniu Dietetyk Online proponuje termin realizacji Pakietu dietetycznego.
 4. Promocje obejmują tylko produkty specjalnie oznaczone. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, upustami, rabatami.
 5. Zamówienie realizowane jest po wybraniu danych produktów i dodaniu ich do „koszyka” i dokonaniu płatności poprzez wskazanie sposobu zapłaty i potwierdzenie zamówienia.
 6. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie  przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez niego adres e-mail.
 7. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim, a jej zawarcie między Zamawiającym, a Dietetyk Online następuje w momencie wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą e-mailową, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem opłacenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia. Ostatnim etapem realizacji umowy jest dostarczenie zamówionego produktu/-ów do Odbiorcy.
 8. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT. Jeśli klient życzy sobie ją otrzymać, winien zawrzeć taką informację składając zamówienie oraz podać adres, pod który faktura ma zostać wysłana.
 9. Faktura VAT dla firm wysyłana jest jednocześnie z zamówieniem na adres wskazany przez Zamawiającego.
 10. Zmiana zamówienia może zostać dokonana mailowo: info@akademiazz.pl lub telefonicznie (+48 692 300 830 ), najpóźniej 48 godzin.
 11. Dietetyk Online zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie mu zwrócona w terminie 7 dni roboczych taką samą drogą, jaką została dokonana płatność.
 12. Dietetyk Online zobowiązuje się do realizacji zamówień zgodnych z przedstawionymi na zdjęciu przypisanemu danemu produktowi. W wyniku braku dostępności danego produktu na rynku Dietetyk Online zastrzega sobie prawo do zastąpienia tego produktu innym dostępnym, możliwie podobnym do tego ze zdjęcia, aby dotrzymać terminu realizacji zamówienia. Zamówienie nie może odbiegać wielkością, kolorystyką, czy jakością od prezentowanego na zdjęciu.
 13. Dietetyk Online realizujący zlecenie zobowiązuje się skontaktować się telefonicznie z Odbiorcą, chyba, że Zamawiający nie wyrazi na to zgody (w treści zamówienia) lub nie poda numeru kontaktowego Odbiorcy.

Reklamacje

 1. Reklamację może składać jedynie osoba, która składała zamówienie produktu na adres: info@akademiazz.pl, niezwłocznie od momentu dostarczenia zamawianego produktu, nie później niż w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia wraz z opisem reklamacji.
 2. Jako termin rozpatrzenia ustala się 1 dzień roboczy w przypadku zamówień krajowych oraz 3 dni robocze w przypadku zamówień zagranicznych. Po upływie tego czasu zamawiający otrzyma odpowiedź na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Nadrzędne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego kodeksu cywilnego, a szczególnie Ustawy z dnia 02.03.200 r. o ochronie praw konsumentów.

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia w ciągu godziny od momentu złożenia zamówienia (nie dotyczy produktów elektronicznych np. e-book).
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia klient winien skontaktować się z Dietetyk Online telefonicznie pod nr tel. +48 692 300 830 , zgłaszając rezygnację oraz pisząc wiadomość e-mail pod adres: info@akademiazz.pl
 3. Dietetyk Online dokona zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty na numer konta bankowego, z którego klient przysłał zapłatę. Zwrot nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym Akademii Zdrowego Żywienia. Zwrot zostanie pomniejszony o koszt dokonania przelewu w wysokości 1 zł.

Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk Online, jako właściciel sklepu internetowego dietetyk24.wroclaw.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności Dietetyk Online.
 2. Dla każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT, która może zostać wysłana na specjalną prośbę Zamawiającego.
 3. Dietetyk Online zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w dietetyk24.wroclaw.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 5. Dietetyk Online nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie dietetyk24.wroclaw.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
 8. Informacje o produktach na stronie dietetyk24.wroclaw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2019 r.